DOTACJA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dofinansowano ze środków Funduszu Kościelnego przystąpimy do remontu dachu nad kamienicą zwaną Scholasterią, budynku z 2 poł. XVI w., stanowiącą kompleks zabytkowych kamienic za katedrą, gmachu Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie. Jest to rozpoczęcie ufajmy kompleksowej konserwacji kamienicy, którą mamy nadzieję kontynuować w przyszłości.